Общи условия

Информация, изисквана от Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование: ЕОС Матрикс ЕООД
2. Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Рачо Петков Казанджията 6
3. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, ул. Рачо Петков Казанджията 6
4. Данни за кореспонденция гр. София, ул. Рачо Петков Казанджията 6
5. Идентификационен номер: ЕИК: 131001375, ДДС №: BG 131001375
6. Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

Настоящите правила за ползване на уеб сайта www.eosmatrix.bg, собственост на ЕОС Матрикс ЕООД, се отнасят за всеки един посетител. Възможно е освен тези общи разпоредби да има и други, които задължително се упоменават на страниците от уеб сайта.
Всички текстове, изображения и друга информация, публикувани в сайтовете на ЕОС Матрикс ЕООД, са собственост на ЕОС Матрикс ЕООД и са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права, както и всички нормативни актове. Копиране, използване и възпроизвеждане на информация от сайтове на ЕОС Матрикс ЕООД, без знание и писмено съгласие от ЕОС Матрикс ЕООД, е забранено и се преследва по законов ред.
ЕОС Матрикс ЕООД не носи отговорност за текстове, изображения и друга информация, публикувани от потребителите на сайтовете на ЕОС Матрикс ЕООД, като ЕОС Матрикс ЕООД си запазва правото да премахва или редактира информация, която е публикувана от потребителите без предупреждение.
Използването на информация от сайтове на ЕОС Матрикс ЕООД чрез RSS канал или друг метод е разрешено в случай, че това не нанася вреди на ЕОС Матрикс ЕООД и ясно бъде посочено с име на сайта и линк към него, от който е взет материала. ЕОС Матрикс ЕООД си запазва правото по всяко време да прекрати предоставянето на материали чрез RSS или друг информационен канал, без да е необходимо предварително известие.
Всеки един посетител на уеб сайтовете на ЕОС Матрикс ЕООД, регистрирайки се в тях или коментирайки някоя статия, се съглася с Общите условия на ползване на уеб сайтовете, собственост на компанията.

Навсякъде в настоящите Общи условия дефинираните в тази точка думи и изрази, ще имат следното значение:
„Общите условия” са настоящите Общи условия за използване на уеб сайта www.eosmatrix.bg
„Потребител” е всяко физическо лице, регистрирано в уеб сайта www.eosmatrix.bg или изпратил своята кандидатура по обявени свободни работни позиции.

„Идентификационни данни” са данните, включително личните данни на участника, които последният е предоставил при регистрацията си, както и данните, които служат за идентификация на физическото лице като трудов стаж, бивши работодатели, адрес, телефон и други данни, свързани с кандидатстване по обявените работни позици.

„Сайтът” е уеб сайтът www.eosmatrix.bg, даващ възможност на потребителя да получава достъп до информация или да ползва услуги, предоставяни от уеб сайта.

„Случайно събитие“ е непреодолимо и непредотвратимо събитие от необичаен характер, което не е могло да бъде предвидено към момента на сключване на договора и което при настъпването си прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.

„Съдържание“ е всеки текст, изображение, звук, видео, мултимедия или друго аудио и/или аудио-визуално съдържание, електронна препратка или какъвто и да е друг материал или информация, включително изразени мнения и/или становища, публикувани на Сайта и запазени върху сървър на доставчика на услуга по съхранение на чужда информация, достъпът до които се осъществява чрез Сайта.

„Неправомерни действия“ са действия и/или бездействия, които причиняват вреди на лица, използващи електронни съобщителни мрежи и услуги, включително изпращането на непоискани търговски съобщения в нарушение на действащото законодателство (спам), препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси чрез използване на чужди права или пароли, придобити по неправомерен начин, използване на недостатъци в системите с цел извличане на облага за себе си или за другиго или добиване на информация, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет или други електронни съобщителни мрежи, извършване на деяния, които могат да бъдат квалифицирани като престъпления, в това число, но не само, повреждане или разрушаване на чуждо имущество чрез нерегламентиран достъп до компютърни системи или информационни масиви, компютърна измама, въвеждане на компютърен вирус в компютърна програма или система от типа на „троянски коне“, системи за отдалечен контрол и др., както и извършването на каквито и да било други действия, които могат да се квалифицират като състави на непозволено увреждане или административно нарушение по българското законодателство.

Администратор“ е “ЕОС Матрикс” ЕООД: ЕИК 131001375, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Рачо Петков Казанджията 6 по смисъла на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 за обработване на лични данни.

„Обработващ“ е “ОРМ.БГ” ЕООД: ЕИК: 200396427, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Околчица 32, в качеството си на Обработващ лични данни по смисъла на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 за обработване на лични данни.

I. Публикуване на мнение или кандидатстване
Потребител в уеб сайта www.eosmatrix.bg може да бъде всяко пълнолетно и дееспособно физическо лице, което използва уеб сайта и неговите функционалности
Ползването на сайта и регистрацията в него е доброволно. Потребителят е длъжен да извърши регистрацията лично.

Предоставяне на данни за регистрацията
Регистрация се извършва като участника въведе в Системата следните свои данни:
Email
Имена
Телефон
При регистрацията за участие, всеки участник трябва да предостави валидни идентификационни данни. С един и същ email-адрес, конкретен потребител може да коментира публикации в уеб сайта и да кандидатства по обявените работни позиции.

Потребителят е длъжен да попълни формата за кандидатстване или коментар добросъвестно.

След надлежно попълване на всички полета и избиране на съответните възможности, и активиране на съответния бутон „Публикуване” или „Изпрати“, се счита, че е налице искане за предоставяне на информация от страна на потребителя и нужните лични данни. След получаването на искането, ЕОС Матрикс ЕООД обработва данните. На посочения от участника email адрес се изпраща съобщение с линк или код за потвърждение (активация). За успешно завършване на регистрацията се изисква активиране чрез изпълнение на указаните в писмото действия. С тяхното изпълнение действието се счита за успешно завършено.

II. ПРАВИЛА ОТНОСНО ЛИЧНИТЕ ДАННИ.
ЕОС Матрикс ЕООД предприема необходимите мерки за защита на личните данни на потребителите на уеб сайта съгласно изискванията на Регламент 2016/679 на ЕП и на ЕС от 27.04.2016г., Закона за защита на личните данни и действащото българско и европейско законодателство. Политиката на ЕОС Матрикс ЕООД за защита на личните данни са достъпни в уебсайта на уеб страница му.

ЕОС Матрикс ЕООД не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице, независимо дали е дало или не съгласие за това. ЕОС Матрикс ЕООД не носи отговорност и в случай, че потребителя направи достояние на трети лица потребителското име и парола, или разкрие самоличността си или тази на трето лице.

Всеки участник има право на достъп и поправка на своите лични данни по начина, предвиден в Политиката за защита на личните данни и съгласно Регламент 2016/679 на ЕП и на ЕС от 27.04.2016г. и Закона за защита на личните данни.

Всяко лице, което установи, че са използвани или могат да бъдат използвани негови лични данни от трето лице, с цел публикуване на мнение или кандидатстване за обявена работна позиция в сайта, може да уведоми ЕОС Матрикс ЕООД за това. Лицето, което предполага, че неговите лични данни могат да бъдат използвани без съгласието му от друго лице, може да поиска ЕОС Матрикс ЕООД да забрани публикуването/изпращането на съдържание с тези данни.
В случаите на вече използвани лични данни от трето лице, лицето, чиито данни са използвани неправомерно, има право да поиска от ЕОС Матрикс ЕООД да забрани ползването на регистрацията, като представи убедителни доказателства за противоречието на данните в регистрационната форма с действително положение, респективно използването на самоличността му от трето лице. В тези случаи ЕОС Матрикс ЕООД има право самостоятелно да определя критериите за убедителност на доказателствата и тяхна относимост към конкретния случай.
Действията по предходните точки се извършват лично или от пълномощник с изрично пълномощно.

III. АВТОРСКИ ПРАВА. ПРАВО НА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ
Всички части от съдържанието на Сайта, в това число, но не само дизайн, компютърни програми (софтуер), бази данни, текст, рисунки, графики, информация, интерфейс, както и правата върху тях, са изключително притежание на ЕОС Матрикс ЕООД и представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са защитени от същия.
ЕОС Матрикс ЕООД притежават права и върху текстовете и останалата информация, публикувана в Сайта. Използването на тази информация от трети лица е допустимо само в рамките на закона и след предварително писмено съгласие на носителите на правата върху тях и след заплащане на поисканото обезщетение, освен в предвидените в настоящите Правила случаи.

Потребителят се задължава да не използва (освен по предвидения в Правилата начин), възпроизвежда, променя или извършва други забранени от закона действия по отношение на всяка една част, или цялото съдържание на сайта.

Потребителите могат да ползват ресурсите на сайта, само в рамките на закона и настоящите Правила.

ЕОС Матрикс ЕООД притежава правата или има изключителното правомощие върху текстовете и останалата информация публикувана в Сайта. Използването им от трети лица е допустимо само в рамките на закона и след предварително писмено съгласие на ЕОС Матрикс ЕООД.

Потребителят се задължава да не ползва (освен по предвидения в Общите условия начин), възпроизвежда, променя или извършва други забранени от закона действия по отношение на всяка една част, или цялото съдържание на сайта. Потребителите могат да ползват ресурсите на сайта, само в рамките на закона и Общите условия.

Потребителят се съгласява и отстъпва безвъзмездно на ЕОС Матрикс ЕООД правото на изключително използване на информацията, която е публикувал на сайта, включително и в случаите, когато същата представлява обект на закрила от Закона за авторското право и сродните му права.
ЕОС Матрикс ЕООД придобива всички правомощия, произтичащи от предоставеното му право на изключително използване и ги упражнява в рамките на закона.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА
ЕОС Матрикс ЕООД има право:
1.по всяко време да измени, допълни, прекрати ползването на услуги, елемент от тях, съдържанието на сайта в цялост или отделна негова част. Това право може да упражни и без предупреждение;
2. дa ограничи или преустанови достъпа до съдържанието на сайта или услуги за всички участници или за някой от тях. Това право може да упражни и без предупреждение;
3. да прекрати или ограничи, или забрани по друг начин, временно или постоянно, достъпа до сайта, услуги или акаунт, на потребител, който е нарушил или нарушава Общите условия, както и установените, за която и да е от услугите на сайта задължителни условия и правила, както и останалите допълнителни и специфични условия и правила, публикувани на сайта.

Сайтът може да се ползва от потребител, приел настоящите Общи условия. Всяко отваряне на страница на сайта има значение на изявление за приемане на настоящите Общи условия и поемане на задължение за спазването им. За начален момент на ползването на сайта се счита влизането на потребителя на електронен адрес www.eosmastrix.bg, в това число от момента на зареждането на началната страница. За краен момент на ползването на сайта (напускане на сайта) се счита този, в който потребителят е затворил всички ползвани от него страници на сайта.

Общите условия имат действие за потребителите от началния до крайния момент на ползване на сайта. В случай, че услуга, предлагана от сайта може да се ползва без да налага присъствие в реално време на регистрирания потребител в сайта, Общите условия имат действие за него и в периода на ползването й.

Потребителят осигурява за своя сметка годна компютърна конфигурация, операционна система и достъп до Интернет за ползването на сайта. ЕОС Матрикс ЕООД не носи отговорност при невъзможност на потребителите на сайта да ползват същия и услугите поради причина, стояща извън самия Администратор.

При ползването на сайта и услугите в него потребителят е длъжен да спазва действащите нормативни актове, правилата за етично поведение в Интернет, правилата на морала, добрите нрави и Общите условия.

Потребителят се задължава да не извършва такива действия, които представляват неправомерна интервенция в компютърните програми, осигуряващи функционирането на сайта в това число, но не само намеса в сървъра или мрежата, свързана със сървъра или сайта.

Потребителят се задължава при ползване на услугите да не публикува информация или да не обективира под каквато и да е форма и начин изявления, съдържащи: – национална, религиозна, политическа, расова, етническа нетърпимост; – обида и/или клевета срещу кое да е лице; – заплаха за живота и неприкосновеността на личността; – призоваване към извършване на престъпление; – призоваване за насилствена промяна на установения ред на държавно управление; – рекламно послание; – класифицирана или друга защитена информация; – предложение за сключване на търговски сделки; – информация относно личния живот на трети лица; – каквато и да е информация, противоречаща на закона, правилата на морала и добрите нрави;
При неизпълнение на това задължение ЕОС Матрикс ЕООД има право незабавно да преустанови достъпа до това изявление, както и да прекрати временно или постоянно достъпа на потребителя до услугите или сайта. Критериите за преценка на изявлението се определят по свободната преценка на ЕОС Матрикс ЕООД. ЕОС Матрикс ЕООД не носи отговорност към потребителите за изявленията на недобросъвестния потребител и тяхното публикуване в сайта.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Всички съобщения на потребителите до ЕОС Матрикс ЕООД следва да бъдат изпратени на следния адрес: гр. София, ул. Рачо Петков Казанджията 6, тел. за връзка + 359 (2) 976 0880, е-mail: infobg@eos-matrix.bg

Настоящите Общи условия са приети от ЕОС Матрикс ЕООД на 03.05.2018 г. и влизат в сила от момента на обявяването им на сайта, като обвързват потребителите им с приемането им по начините, посочени по-горе.

Настоящите Правила могат да се изменят и допълват едностранно от ЕОС Матрикс ЕООД. Промените влизат в сила от момента на обявяването им на Сайта.